MAGROTEX21 Fuar Aratrmas

MAGROTEX21 Fuar Aratrmas

Highslide JS

ÜNVERSTE VE ODA/BORSA ARATIRMASINA GÖRE MARDN MAGROTEX’21 FUARI

TARIM ALANINDAK YEN TEKNOLOJLER LGLLERLE BULUTURUYOR

 

Mardin li/lçeleri Odalar/Borsalar (Kzltepe Ticaret Borsas, Kzltepe Ticaret ve Sanayi Odas, Mardin Ticaret ve Sanayi Odas, Nusaybin Ticaret Borsas, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odas), Mardin Artuklu Üniversitesi Kamu, Özel ve Karma Sektör birlii Koordinatörlüü (MAÜKÖK) ile ibirlii yaparak Mardin MAGROTEX’21 Fuarna ilikin bir saha çalmas gerçekletirdi.

 

MAÜ ktisat Bölümü Öretim Üyesi, MAÜKÖK Üyesi ve TOBB/TEPAV, Mardin li/lçeleri Oda/Borsa Akademik Danman ve Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci’nin koordinatörlüünde, ktisat Bölümü örencilerinin katklaryla yürütülen bu aratrma, Mardin li/lçeleri Odalarnn/Borsalarnn Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ile ortak çalmas niteliindedir.

 

Mardin’de 27-30 Ekim 2021’de düzenlenen 7.Uluslararas Mardin Tarm Ekipmanlar, Gda ve Hayvanclk Fuar’nn (Magrotex 2021) katlmc firmalaryla gerçekletirilen bu saha çalmas ile temelde bu Fuarn katlmc firmalar açsndan nasl deerlendirildiini ortaya koymak amaçlanmaktadr. Bununla balantl olarak elde edilen sonuçlar; ilgili kiiler, kurumlar ve kamuoyu ile paylalarak Fuarn daha da iyiletirilmesine katk salanmas hedeflenmektedir.

 

8’i Mardin’den, 15’i Mardin dndan (Adana, Ankara, Antalya, Çorum, Diyarbakr, stanbul, Konya, Manisa, Mara, Sinop, Urfa) olmak üzere toplamda 23 Fuar katlmcs firma ile, yüzyüze anket usülüyle gerçekletirilen aratrmada u 10 (on) ana soruya cevap bulunmaya çalld.

1) Bu fuara kaçnc defa katlyorsunuz?

2) Bu fuara katlm amacnz nedir?

3) Bu fuarda sergilediiniz ürünler nelerdir?

4) Bu fuardan beklentileriniz nelerdi, bunlar karland m?

5) Bu fuara daha önce katldysanz ne tür faydalar oldu?

6) Bu fuarda yurt içiyle herhangi bir ticarî balant salayabildiniz mi?

7) Bu fuarda yurt içiyle ne tür ticarî balantlar saladnz?

8) Bu fuarda yurt dyla herhangi bir ticarî balant salayabildiniz mi?

9) Bu fuarda yurt dyla ne tür ticarî balantlar saladnz?

10) Bu fuar süresince herhangi bir sorunla karlatnz m?

 

Anket kapsamnda verilen cevaplar harmanland ve genel durum tespiti yaplarak deerlendirmeye tâbi tutuldu. Aratrma ile ortaya çkan sonuçlarn ve ilgili tekliflerin bir ksm öyledir:

  • Firmalardan 12’si (%52) ilk defa, dierleri 2 ve daha fazla sefer katlmtr. 2 ve üstü kez katlanlardan 4’ü (%17) bu yl dahil yedinci defa katlmaktadr. Bunlardan bir tanesi de Mardin dndandr.
  • Firmalar Fuara; “birlii kapasitelerini artrmak, Çiftçileri bilinçlendirmek, Tarm kesimini yeniliklerden haberdar etmek, Ürünlerinin tantmn gerçekletirmek, Müteri portföylerini geniletmek, Ticarî balant kurabilmek, Yeni teknolojiler hakknda bilgiler vermek, Fuar kültürüne katkda bulunmak, simlerini görünür hâle getirmek, Müterilerin beklentilerini anlayabilmek, Bayi an geniletmek” amacyla katldklarn belirtmitir.

 

  • Fuarda sergilenen ürünlerden bir ksm öyledir: Balya makinesi, Boru, Buday, Bulgur, Çapa makinesi, Damlama hortumu, Fidan, Filtre, Gübre, Gübreleme makinesi, Hayvan vitaminleri, laçlama makinesi, Kalite control cihaz, Kimyevî gübre, Kültivatör, Laboratuvar cihazlar, Mercimek, Mikro gübre elementleri, Organik gübre, Özel gübreler, Pimaniye, Helva, Lokum, Pulluk, Römork, Sulama tesisat, Süt sama makinesi, Tohum, Toprak ileme makinesi, Traktör, Un, Yamurlama borular, Yem hazrlama kab, Ziraî araç lastikleri, Ziraî ilaç, Ziraî ilaçlama dronu (insansz hava arac).
  • Firmalar, Fuardan beklentilerini öyle sralamlardr: “Daha fazla katlm olmas, Daha fazla ticarî balant salamak, Yurtiçi ve yurtd bayi an geniletmek, Firma tantmna katk salamak, Marka bilinirliini artrmak, Yeni müterilere ulamak, Yeni bayilere ve çiftçilere ulamak, Firma bilinirlik seviyesini artrmak”. Firmalarn bir ksm bu hedeflerini önemli ölçüde gerçekletirdiklerini belirtirken, bir ksm ise bunlara ulaamadklarn ifade etmitir.
  • Fuara daha evvel katlan firmalarn dile getirdii faydalarn bir ksm öyledir: “Hem maddî hem manevî faydalar elde ettik, Firmamzn bilinirlik derecesi artt, Satlarmza katks oldu, Yeni müterilere ulatk, Baz mevcut müterilerimizle yüzyüze görüme imkân elde ettik, Bayi saysn artrdk, Daha geni kitlelere eriebildik”.
  • Firmalardan 9’u (%39) yurt içiyle ticarî balantlar salayabildiini ifade etmitir. Bu çerçevede, “Farkl ehirlerle traktör, pulluk, römork, balya makinesi konusunda, Bayileri üzerinden ziraî lastik konusunda, Mardin’deki baz bayilerle özel gübreler konusunda ve Civar illerle pimaniye, helva ve lokum konusunda” ticarî balantlar gerçekletirdiklerini ifade etmilerdir.
  • Firmalardan 5’i (%22)yurt dyla ticarî balantlar salayabildiini ifade etmitir. Bu çerçevede firmalar; “Irak ile filtre, damlama hortumu ve yamurlama borular sat konusunda, yine Irak ile boru ve sulama sistemleri sat konusunda ve talya ile yeni ürünler satn alma konusunda” ticarî balantlar gerçekletirdiklerini dile getirmilerdir.
  • Firmalarn bir ksm, Fuar süresince birtakm sorunlarla da karlam olduklarn dile getirerek bunlar öyle sralamtr: “Fuar alannn elverili olmadn düünüyoruz, Fuar alan fizîken küçüktür, Yüksek sesli müzik yayn biraz rahatsz edicidir, Altyap eksiklii olduunu düünüyoruz, Iklandrma yetersizdir, Havalandrma yetersizdir, Çöp, lavabo vs. konularda eksiklikler vardr, Ortak kullanm alanlar yetersizdir, Organizasyonun yetersiz olduu kanaatindeyiz.”
  • Magrotex’21 Fuar, katlmc firmalarn bir ksmnn dile getirdii gibi, baz eksiklikler barndrmaktadr. Bununla beraber, yeni baz teknolojileri ilgililerle buluturmas, katlmc firmalarn tarmsal faaliyetlerle megul olan kesimleri bilgilendirme ve bilinçlendirme gibi bir misyonla hareket etmi olmas dolaysyla Fuarn önemli bir fonksiyon ifa ettii ortaya çkmaktadr.

 

Mardin Artuklu Üniversitesi ve Mardin li/lçeleri Odalar/Borsalar ehre ve bölgeye ilikin bilgiler ve iktisat politika teklifleri içeren bu tür saha çalmalarn sürdürecekler.


Tarih : 15.11.2021
/ 75 kii grntledi.